ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Sportkontroll Korlátolt Felelősségű Társaság
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11. 1. emelet

I. Az Általános Szerződési Feltételek fogalma; alanyi és tárgyi hatály

II. Általános információk
III. A Sportkontroll Kft. egészségügyi szolgáltatásai
IV. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételei
V. Díjszabás és fizetési feltételek
VI. Panaszok kezelése; jogérvényesítés
VII. Adatvédelmi szabályok
VIII. Egyéb 

2023. január 31.

I.Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fogalma; alanyi és tárgyi hatály

 1. Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Sportkontroll Kft. (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11. 1. emelet, a továbbiakban: Sportkontroll) által folytatott egyéb humán-egészségügyi ellátásra, általános járóbeteg-ellátásra, valamint az ennek kapcsán létrejött jogügyletekre terjed ki.
 2. Az ÁSZF tartalmazza a fent említett jogügyletekben érintett felek (a Sportkontroll és a Páciens) lényeges jogait és kötelezettségeit. Ezen jogügyletekben egyébiránt – ideértve az ÁSZF által nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdéseket is – a mindenkor hatályos magyar és a közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogszabályi előírások, ezek közül is elsősorban (de nem kizárólagosan) az alábbiak tekintendők irányadónak:
  11

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
 • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.),
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú rendelet (a továbbiakban: GDPR),
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eatv.),
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet,
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet.

Az érintett felek jogviszonyára irányadóak továbbá az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával összefüggésben kialakult általános és egyedi szakmai előírások és irányelvek, valamint a Sportkontroll által saját tevékenységével összefüggésben alkalmazott szakmai protokollok.

 1. A Sportkontroll saját tevékenységének speciális jellegére és minőségbiztosítási szempontokra tekintettel, továbbá a későbbi jogviták megelőzése és lehetőség szerinti elkerülése érdekében úgy határozott, hogy a fentiekben körülírt szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyokra irányadó általános szabályokat előzetesen, a Páciensek számára is megismerhető és előre hozzáférhető formában összeállítja és közzéteszi.
 2. A jelen ÁSZF alanyi hatálya kiterjed az Sportkontroll mindazon ügyfeleire, pácienseire, akikkel az Sportkontroll és/vagy az általa foglalkoztatott munkatársak az Sportkontroll egészségügyi szolgáltatásaival összefüggésben kapcsolatba (jogviszonyba) kerülnek.
 3. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed az Sportkontroll által nyújtott magán-egészségügyi szolgáltatásokra, illetőleg az ezen szolgáltatások nyújtása kapcsán létrejött jogviszonyokra.

II. Általános információk

 1. A jelen ÁSZF alkalmazójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: Sportkontroll Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely (postacím): 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11. I. emelet (irodaszint)
Cégjegyzékszám: 01-09-182946 (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám: 24797805-2-43
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-78201518 (Erste Bank)
E-mail cím: info@sportkontroll.hu

 1. A Sportkontroll kijelenti, hogy rendelkezik az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások szakszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi tárgyi és személyi feltétellel, ideértve a szolgáltatások teljesítésébe bevont szakemberek megfelelő szakmai képesítésének meglétét, valamint a tevékenység folytatásához szükséges felelősségbiztosítás megszakításmentes fenntartását is.
 2. A Páciensek tudomásul veszik és előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Sportkontroll az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésébe saját belátása szerint kiválasztott harmadik személyeket vonjon be, és ezen harmadik személyek szolgáltatásait ún. közvetített szolgáltatásként nyújtsa a Páciensek számára.

III. A Sportkontroll Kft. egészségügyi szolgáltatásai

 1. A Sportkontroll 2017-ben alakult; főtevékenysége egyéb humán-egészségügyi ellátás (egyéni diétás tanácsadás, diétás kontroll, testösszetétel-mérés, étrendtervezés, laborvizsgálat, ultrahang diagnosztika, infúzió terápia). Általános járóbeteg-ellátás keretén belül belgyógyászati konzultációt, illetve kontrollt végez. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nem szerződéses partnere.
 2. A Sportkontroll kifejezetten és kizárólag ún. magán-egészségügyi szolgáltatást nyújt, amelyhez társadalombiztosítási finanszírozás nem kapcsolódik. Fentiekre tekintettel a Páciensek a Sportkontroll szolgáltatásaival összefüggésben társadalombiztosítási támogatást semmilyen formában és mértékben nem jogosultak igénybe venni.
 3. A Sportkontroll a Páciensek erre irányuló igénye esetén, online felületen keresztül ún. online dietetikai és orvosi konzultációval kapcsolatos szolgáltatásokat (a továbbiakban: távkonzultáció) és receptigényléssel kapcsolatos szolgáltatást is nyújt a Páciensek részére, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.
 4. A távkonzultáció azon Páciensek számára érhető el, akik valamely, a saját érdekkörükben felmerülő indokból (pl.: tartózkodási helyükre, fizikai állapotukra stb. tekintettel) a Sportkontroll által üzemeltetett rendelőben személyesen megjelenni nem tudnak.  A Sportkontroll távkonzultációs lehetőséget csak azon Páciensek számára biztosít, akikkel szakértői személyesen is találkoztak már. A távkonzultáció nem váltja ki az előjegyzett/előírt személyes konzultációt, csak egy meghatározott kérdéskörre korlátozódik. Azonos feltételek szerint lehetőség nyílik a Páciensek számára vény ellenében kapható gyógyszerek felíratására (a továbbiakban: receptigénylés) is, amennyiben egy éven belül jártak a Sportkontroll szakértő orvosánál.

A távkonzultációt és receptigénylést igénybe vevő Páciensek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a kapcsolódó szolgáltatásokat – figyelemmel azok egyedi és kivételes jellegére – a Sportkontroll a jelen ÁSZF-ben meghatározott megkötésekkel és feltételekkel biztosítja, ezen szolgáltatásokkal összefüggésben kizárólag a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint vállal felelősséget.

 1. A Sportkontroll a dietetikai oktatás és kontroll keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítja Páciensei számára:

A/ A Sportkontroll – mind a már meglévő, mind az új Páciensei számára – dietetikai tanácsadást és szakrendelést nyújt, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

A jelen pontban foglalt tanácsadáshoz a Pácienseknek időpont foglalása szükséges a Sportkontroll hivatalos internetes oldalán elérhető bejelentkező rendszeren keresztül (//sportkontroll.hu/online-bejelentkezes/). A korának sikeres visszaigazolása után, a Páciens 2 (kettő) szolgáltatás közül választhat, melyek kezdeti díja szintén feltüntetésre kerül:

a) étrendi tanácsadás újaknak;

b) dietetikai kontroll;

A tanácsadás típusának pontos megjelölését, a személyes adatok kitöltését és az ÁSZF elfogadását, a konkrét szakértő kiválasztását követően az automatikus rendszer felkínálja az aktuálisan elérhető időpontokat a Páciens számára. A kiválasztott időpontra kattintással a rendszer összegzi a Páciens adatait, valamint az igénybe venni szándékolt szolgáltatást. Végezetül pedig a bankkártyás fizetési mód kiválasztásával az időpontfoglalás véglegesítése történik a „Foglalás” gombra kattintással.

Ezt követően a Páciens egy visszaigazoló e-mailt kap a regisztráció során általa megadott címre, amely tartalmaz egy linket. A linkre való kattintással a Páciens visszakerül a Sportkontroll internetes oldalára, ahol – legkésőbb 48 órával a tanácsadás megkezdése előtt –, saját felhasználói fiókján keresztül, köteles megadni a dietetikus szakemberek részére az alábbi információkat:

a)köteles közölni az egészségügyi állapotára vonatkozó adatokat („általános anamnézis”);

b)köteles kitölteni és megküldeni az ún. állapotfelmérő ívet („részletesebben rólad”), amely táplálkozási és életmódbeli állapotfelmérő adatokat (pl.: gyógyszer és táplálék-kiegészítők szedésére, napirendre, sportolási szokásokra vonatkozó információkat) tartalmaz;

c)köteles megküldeni a számára előjegyzett személyes konzultáció időpontjára automatikusan generált 3 napos táplálkozási naplót.

 A Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti információkat előzetesen nem szolgáltatja a dietetikus szakemberek részére, ezen kérdések megválaszolása a tanácsadás idejében történik, mellyel a tényleges konzultáció időtartama lecsökken.

A Páciens ugyanakkor tudomásul veszi azt is, hogy a megadott információk birtokában, különleges kompetenciát igénylő esetekben, a kiválasztott szakértő dönthet úgy, hogy nem vállalja a tanácsadást, ezzel egyidejűleg ugyanakkor javaslatot tesz saját maga helyett egy, a feladatra alkalmas, Sportkontrollnál elérhető kolléga felkeresésére. A dietetikus szakértő ezen döntéséről, legkésőbb a lefoglalt időpontot megelőző 24 órával, írásban tájékoztatja a Pácienst.

Amennyiben a Páciens 48 órát meg nem haladó időpontra jelentkezik be konzultációra, vagy előzetesen nem szolgáltatja a fent megjelölt információkat, úgy előállhat az a kivételes helyzet, hogy a szakértő a tanácsadás megkezdése előtt vagy már aközben tájékoztatja Pácienst arról, hogy nem tudja vállalni a különleges kompetenciákat igénylő eset ellátását, és más szakértő kollégához irányítja át.

B/ A Sportkontroll ugyanakkor a dietetikai oktatás és kontroll keretében – mind a már meglévő, mind az új Páciensei számára – online távközlési felületen (Zoom, Skype, Viber, Messenger) keresztül, valós idejű videókonferencia útján online dietetikai tanácsadást is nyújt, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint. Ezen szolgáltatás nem azonos, a III/4. pontban részletezett, kizárólag meglévő Páciensek számára biztosított távkonzultációval. Az online dietetikus tanácsadás szabályaira azonban irányadóak a fenti A) pontban foglalt rendelkezések.

Az első konzultáció alkalmával kerül megnyitásra a Sportkontroll által használt Dokirex.Net orvosi adminisztrációs és páciens-nyilvántartó rendszerben a Páciens vizsgálati lapja (táplálkozási anamnézise), amely dátum szerint rögzíti a személyes konzultáció időpontját.

Az aktuális állapotfelmérő kérdőívben rögzített adatok és a testösszetétel mérési eredményei, valamint a terápiás javaslatok (kontroll alkalmak esetén pedig a táplálkozási napló alapján elkészített ún. étrendi struktúra értékelés) a DokiRex.Net programban, a Páciens számára korábban megnyitott vizsgálati lapon kerülnek rögzítésre.

A fentiek szerint elkészült vizsgálati lap a DokiRex.Net rendszeren keresztül, a Páciens által a regisztráció során megadott e-mail címre megküldésre kerül.

A Páciens végleges egészségügyi dokumentációja jellemzően az alábbi adatokat és információkat tartalmazza:

 • a korábbi és aktuális egészségügyi állapotra vonatkozó adatokat;
 • az aktuális panaszokat;
 • táplálékallergiákat-érzékenységeket, étkezéssel kapcsolatos panaszokat;
 • emésztési állapotra vonatkozó adatokat;
 • aktuális és korábban tartott diétákat;
 • étel-preferenciákat (kedvelt-nem kedvelt, panaszt okozó ételek), fogyasztási szokásokra vonatkozó adatokat;
 • napi ritmusra vonatkozó adatokat;
 • étkezési ritmusra vonatkozó adatokat;
 • folyadékfogyasztási szokások felmérését;
 • testmozgásra, annak rendszerességére és az azzal összefüggő táplálkozásra vonatkozó adatokat;
 • szomatometriai adatokat;
 • kontroll esetén az étkezési struktúra értékelését;
 • étrendi terápiás célokat, javaslatokat.

A Páciens és a dietetikus szakember közötti kommunikációra a Sportkontroll által használt ún. TOPDESK központi levelezési rendszeren keresztül is lehetőség van.

Amennyiben a Páciens mintaétrend tervezését is igényli, azt a Sportkontroll a szolgáltatás megrendelését és elektronikus befizetését követően – szükség esetén plusz kontroll dietetikai konzultáció szervezésével – 2 (két), maximum 3 (három) héten belül, a Páciens saját internetes felhasználói fiókján keresztül (a „Mintaétrendek” menüpont alá történő feltöltéssel), ennek bármely akadálya esetén pedig a TOPDESK levelezési rendszeren keresztül küldi meg a Páciens részére.

 1. A Sportkontroll, az „Iránytű” elnevezéssel jelölt szolgáltatása keretében, online szakorvosi véleményezés lehetőségét biztosítja. A jelen pontban foglalt szolgáltatás nem helyettesíti a személyes belgyógyászati konzultációt, vizsgálatot (ez által arra nem jelent automatikus „előjegyzést”) és a receptfelírást. Az Iránytű szolgáltatás előzetes, szakorvos által jóváhagyott vélemény készítését foglalja magában az azt igénybe vevő Páciens által, a Sportkontroll részére, a beküldött online dokumentáció és helyben készült laborleletek alapulvételével. A Sportkontroll ezen szolgáltatását annak érdekében hozta létre, hogy a Páciensei részére iránymutatással szolgáljon – az aktuális orvosi eredményeik kiértékelése után -, hogy mely, a fentiekben részletezett vizsgálat elvégzését, konzultáció igénybevételét látja indokoltnak azt megelőzően, hogy időpontot foglalnak azok valamelyikére.

A szolgáltatás igénybevételének ugyancsak feltétele a 17. életév betöltése, így az értékelő algoritmus eléréséhez elengedhetetlen annak megerősítése a Páciens által, továbbá a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadása is. Ezt követően, az algoritmus néhány perces teszt kitöltésére kéri fel a Pácienst, az annak keretében adott válaszokat pedig az automatikus rendszer rögtön kiértékeli.

Az algoritmus ezt követően javaslatot tesz arra is, hogy a Páciens jelentkezzen be vérvételre, és laborvizsgálat elvégzésére. A Sportkontroll weboldalán található Iránytű szolgáltatás alatt elérhető tájékoztató tartalmazza, a vérvétel elvégzésén felül, az Iránytű szolgáltatással összefüggésben fizetendő aktuális díjat, melyet a Páciens az online felületen, bankkártya használatával egyenlíthet ki. Ha ez megtörtént, azaz megrendelte a szakorvosi online véleményezést, a kérdőívben megadott válaszok nemcsak a Páciens webfiókjában rögzülnek, hanem a Dokirex.Net orvosi rendszerben (bővebben ld. III.5. pont) is törzsadatlapja keletkezik.

Az online felületen írt válaszok, valamint a rendelkezésre álló friss laborlelet(ek) alapján a Sportkontroll szakorvosa, illetve megbízott asszisztense 10 (tíz) munkanapon belül (a nyári időszakban és december második felében 12 (tizenkét) munkanapon belül) írásbeli véleményt készít, melynek értékelése során javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy szükséges-e a személyes kivizsgáláson való részvétel, a gyógyszeres kezelés, avagy elegendő-e az életmód-/dietetikai tanácsadás igénybevétele és az étrendkiegészítők használata. Így a Páciens az Iránytű protokoll lefuttatását követően, könnyedén választhat a Sportkontroll szolgáltatásai közül. Ezen túlmenően, ha a Sportkontroll szakorvosa indokoltnak látja a leírt panaszok, tünetek, illetve a laborleletben látható elváltozások alapján, a Páciens útmutatást kaphat arra vonatkozóan is, hogy milyen szakrendelést keressen fel további vizsgálatok elvégzése céljából, illetve – amennyiben más egészségügyi intézményben már gondozott beteg – javasolt-e a kezelőorvosának felkeresése.

Az egyedi szakvélemény kézhezvétele után – annak indokoltsága esetén – a belgyógyászati szakrendelés az alábbi feltételek fennállása esetén vehető igénybe:

a) a megítélt problémakör – a szakorvos egyéni elbírálása szerint – kezelhető, illetve gyógyszeres kezelés megkezdése javasolt;

b) a Páciens nem áll más egészségügyi intézményben szakorvosi ellátás alatt ugyanazon betegséggel;

c) a Sportkontroll személyi kapacitásai aktuálisan lehetővé teszik új Páciens felvételét.

Az orvosi laborleletekkel kapcsolatban fontos kritérium, hogy az legfeljebb 2 különböző dokumentumból állhat, azoknak hiánytalannak kell lenniük, továbbá nem lehetnek a beküldést megelőző 3 hónapnál régebben keletkezett orvosi leletek. Amennyiben ezen feltételeknek a beküldött dokumentáció nem felel meg, a Sportkontroll erről egy alkalommal írásban tájékoztatja a Pácienst, aki a hiányosságokat a saját fiókjába történő bejelentkezéssel pótolhatja, azokat kiegészítheti.

Az Iránytű szolgáltatást nem veheti igénybe az a Páciens, aki várandós vagy szoptatás folyamatában levő kismama (a szülés nem régebben zajlott, mint 6 hónap).

Az Iránytű szolgáltatást csak korlátozottan veheti igénybe az a Páciens, aki más egészségügyi intézményben szakorvosi (belgyógyászati, endokrinológiai, diabetológiai) ellátás alatt áll, illetve aki anyagcsere-, hormonális- és súlykontroll problémával rendelkezik. Ezen Páciens tudomásul veszi, hogy részére a Sportkontroll kizárólag másodvéleményt biztosíthat, ám azzal egyidejűleg gondozásba átvenni nem tudja.

A Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben hiányos, valótlan vagy megtévesztő információkat szolgáltat magáról a kitöltendő kérdőívekben, a Sportkontroll pedig azok alapulvételével teljesíti saját szolgáltatásait a Páciens felé, a Sportkontroll az – ezen szolgáltatásokkal összefüggésben – esetlegesen felmerülő komplikációkért semmilyen felelősséget nem vállal, figyelembe véve azt a tényt, hogy ilyen esetekben a Sportkontroll részéről eljáró szakembernek nem állnak rendelkezésére mindazon ismeretek, amelyek a felelős és személyre szabott tanácsadáshoz elengedhetetlenek lennének.

A jelen ÁSZF elfogadásával tehát a Páciens tudomásul veszi és kijelenti, hogy a hiányos, valótlan vagy megtévesztő adatok és információk szolgáltatásának kockázatait, illeve azok minden jogkövetkezményét a Páciens maga viseli.

 1. A Sportkontroll, az „Infúzió bár” elnevezéssel jelölt szolgáltatása keretében, immunerősítő készítmények infúzió útján történő igénybevételének lehetőségét kínálja azon Páciensei számára, akik mikrotápanyag-tartalékaikat fel szeretnék tölteni (vitaminok, antioxidánsok, nyomelemek, ásványi anyagok pótlása segítségével).

Az infúziós kúra elsősorban azon Pácienseknek ajánlott, akik:

 • szépülni és fiatalodni vágynak;
 • intenzívebb sporttevékenységet végeznek (heti legalább 4-5 alkalommal)
 • extrém leterheltségben, stresszben élik mindennapjaikat;
 • gyakran éjszakáznak;
 • jelentős alvásdeficittel küzdenek;
 • gyenge immunrendszerrel rendelkeznek, műtét vagy súlyosabb betegség, műtét után lábadoznak;
 • ételallergiával rendelkeznek, esetleg emésztési zavarban szenvednek;
 • rendszeresen visszatérő asztmával vagy migrénnel küzdenek.

Az Infúzió bár szolgáltatás jelenleg kétféle módon érhető el:

A/ A standard infúziós kúra keretében a Páciens – amennyiben tisztában van azzal, milyen hatást szeretne gyakorolni szervezetére, immunrendszerére – kiválaszthatja a Sportkontroll kínálatából a számára leginkább megfelelő infúziós koktélt, és az online időpontfoglaló rendszeren keresztül, bejelentkezhet a kúra elvégzésére, előzetes orvosi konzultáció nélkül. Ha a Páciens először jelentkezik a Sportkontroll immunerősítő szolgáltatására, a kiválasztott időpontra történő bejelentkezésével egyidejűleg meg kell ismernie a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, annak elfogadása után véglegesíthető az időpontfoglalás.

A helyszínen minden alkalommal egy beleegyező és felvilágosító nyilatkozat kitöltésével vehető igénybe a szolgáltatás!

A beleegyező és felvilágosító nyilatkozatban a Páciensnek nyilatkoznia kell az egészségügyi állapotáról, aktuális tüneteiről és az igénybe vett orvosi kezelésekről. Amennyiben a kitöltött nyilatkozat alapján a Sportkontroll szakszemélyzete úgy ítéli meg, hogy az infúziós kúra kockázattal járhat, a Sportkontroll visszautasíthatja a szolgáltatás nyújtását, és szakorvosi konzultációra (egyénre szabott infúziós protokoll vagy távkonzultáció) irányíthatja a Páciensét.

Az alábbiakban rögzített, kiemelt kockázatokkal járó esetekben az Infúzió bár szolgáltatás teljesítését a Sportkontroll mindenkori kezelőorvosa jogosult megtagadni:

A szolgáltatás nyújtása minden alkalommal visszautasításra kerül, ha a Páciens nem áll a Sportkontroll szakorvosi gondozása alatt, vagy részére személyre szabott infúzió beállítására nem került sor, ÉS a Páciens:

 • várandós vagy szoptatás folyamatában lévő kismama (6 hónapnál nem régebben szült);
 • meddőségi kezelés alatt áll;
 • 50 évet betöltött, krónikus beteg és/vagy szakorvosi gondozás alatt áll;
 • jelenleg vagy a megelőző 5 évben onkológiai kezelés alatt áll/állt (kemo-, sugárterápia).

B/ Az egyénre szabott infúziós kúra igénybevételét kötelező szakorvosi konzultáció előzi meg. A szakorvosi konzultációra az alábbi módokon (2) kerülhet sor:

a) Amennyiben a Pácienst a Sportkontroll korábban gondozásba vette, az online időpontfoglalást követően, 13.000.- Ft-os díj ellenében, a Sportkontroll szakorvosa távkonzultáció keretében, a Páciens kartonjának ismeretében, személyre szabott javaslatot tesz a Páciens számára leginkább megfelelő infúziós készítmény igénybevételére.

b) Amennyiben a Páciens gondozásba vételére korábban nem került sor, első lépésben igénybe kell vennie a Sportkontroll Iránytű szolgáltatása alatt található szakorvosi véleményezést. Ilyenkor az Iránytű algoritmus minden esetben laborvizsgálatot ír elő, melyet a Páciens elvégeztethet a Sportkontroll és más egészségügyi intézmény által is. A kitöltött kérdőív, valamint a friss laborlelet alapján, a Sportkontroll szakorvosa és megbízott asszisztense 8 (nyolc) munkanapon belül (a nyári időszakban és december második felében 12 (tizenkét) munkanapon belül) írásbeli véleményt készít, melyben kitér arra is, hogy milyen összetevőkből álló infúziós készítmény igénybevételét javasolja a Páciens számára.

A Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben hiányos, valótlan vagy megtévesztő információkat szolgáltat magáról a kitöltendő kérdőívekben, a Sportkontroll pedig azok alapulvételével teljesíti saját szolgáltatásait a Páciens felé, a Sportkontroll az – ezen szolgáltatásokkal összefüggésben – esetlegesen felmerülő komplikációkért semmilyen felelősséget nem vállal, figyelembe véve azt a tényt, hogy ilyen esetekben a Sportkontroll részéről eljáró szakembernek nem állnak rendelkezésére mindazon ismeretek, amelyek a felelős és személyre szabott tanácsadáshoz elengedhetetlenek lennének.

A jelen ÁSZF elfogadásával tehát a Páciens tudomásul veszi és kijelenti, hogy a hiányos, valótlan vagy megtévesztő adatok és információk szolgáltatásának kockázatait, illeve azok minden jogkövetkezményét a Páciens maga viseli.

Kizárólag egyénre szabott infúziós kúrát igényelhet az a Páciens, aki:

 • várandós vagy szoptatás folyamatában lévő kismama;
 • meddőségi kezelés alatt áll;
 • 50 évet betöltött, krónikus beteg és/vagy szakorvosi gondozás alatt áll;
 • jelenleg vagy a megelőző 5 évben onkológiai kezelés alatt áll/állt (kemo-, sugárterápia).

Az esetleges mellékhatások elkerülése érdekében az Infúzió bár szolgáltatás nem vehető igénybe bármilyen típusú oltás felvételét követő 10 (tíz) napon belül, valamint a kontrasztanyagos vizsgálat napján!

Az Infúzió bár szolgáltatásról szóló bővebb információk – ideértve a Sportkontroll által kínált infúziós készítmények típusait, valamint azok árlistáját is – a http://www.sportkontroll.hu weboldalon érhetőek el.

 1. A Sportkontroll, a „ZO Skin Health” elnevezéssel jelölt szolgáltatása keretében, bőrterápiás vizsgálat és készítmények igénybevételének lehetőségét kínálja azon Páciensei számára, akik egyénre szabott, szakorvosi felügyelet mellett kívánnak hatékony megoldást találni a bőrproblémáikra, helyreállítva bőrük természetes funkcióit, valamint létrehozni és fenntartani az egészséges bőrt.

A bőrterápia igénybevétele elsősorban (de nem kizárólagosan) azon Pácienseknek ajánlott:

 • akiknek pattanásos vagy aknás a bőre (PCOS-ben / hormonális zavarban vagy tinikorban látványos);
 • akiknek a bőre zsíros, tág pórusú, mitesszeres (PCOS, inzulinrezisztenciában gyakori);
 • akik szeretnék felvenni az idővel a harcot (anti-aging hatás);
 • akiknek gyulladásos foltok vannak az arcukon (rozácea ellen);
 • akik egyenletes bőrszínt szeretnének (pigmentfoltok halványítása);
 • akiknek túl száraz, érzékeny az arcbőre (hidratáltság visszaállítása);
 • akik maximális fényvédelmet szeretnének a káros napsugárzás ellen.

A bőrterápia iránt érdeklődő páciensek elektronikus levelező rendszeren (e-mail: info@sportkontroll.hu) keresztül, az ÁSZF megismerését és elfogadását követően, időpontot foglalhatnak a Sportkontroll szakorvosához személyes konzultációra. A Páciens panaszainak felmérését követően – annak indokoltsága esetén – a szakorvos speciális készítményt (Zo Skin Health bőrápoló) ír fel, amely innovatív hatóanyagot tartalmaz és komoly bőrproblémákra is hatásos megoldást kínál. Tekintettel arra, hogy ezen termékek kizárólag orvosi felügyelet mellett vehetők igénybe, azok előírásának és megvásárlásának előfeltétele szakorvosi konzultáció és a testreszabott szolgáltatás kialakítása.

Azon Páciensek számára, akik megkezdték a bőrterápiát, a Sportkontroll ingyenes személyes-, illetve távkonzultáció lehetőségét biztosítja az azt felügyelő szakorvossal, aki a tapasztalatok függvényében módosíthatja a terápiát, illetve dönt a fenntartó kezelésről is.

A Zo Skin Health bőrterápiát igénylő Páciensek számára fontos tudnivalók:

 • A készítmények magas koncentrációjú, a megszokottnál drasztikusabb hatást kiváltó szerek! Ez indokolja a használatuk szakorvosi felügyeletét, és egyben ettől fog a bőr megújulni.
 • Bevezetésként a szakorvos egy kezdőcsomagot ajánl, amely általában pár hétre elegendő készítményt tartalmaz. Már önmagában az alap bőrelőkészítő és bőrápoló program is látványos hatást eredményez.
 • Ezt követően – ismerve a Páciens tapasztalatait – sor kerülhet intenzívebb hatóanyagú krémek igénybevételére. Az első 4-6 hét során zajlik az adaptációs fázis: ekkor tapasztalható némi hámlás, bőrszárazság, égő érzés, az arcbőr kipirosodása. Ez azt jelenti, hogy a már károsodott hámfelszín „levetkőzése” történik, ami kellemetlenségekkel járhat. Főleg azon Páciensek számíthatnak kellemetlenebb tünetekre, akiknek az arcbőre vékony, érzékeny, illetve azt károsította a sok napozás.
 • Az átalakulási folyamat (átmeneti, max. 1-2 hónapos időszakról van szó) először intenzívnek tűnhet, de ez az új bőrréteg képződését jelzi. Ha nagyon kellemetlen az irritáció, akkor csökkenteni lehet a felvitt krémek mennyiségét, illetve az alkalmazás gyakoriságát, de így az átváltozás is lassabban fog lezajlani.
 • Amennyiben a Páciens fontos eseményre készül és az irritáció zavaró a Páciens számára, akkor a termékek használatát pár nappal előtte fel lehet függeszteni és arra az időszakra mellőzni.

Amennyiben a bőrterápia során jelentkező irritáció nem várt panaszokkal párosul, esetleg allergiás tüneteket okoz, kérjük azonnal keresse fel a terápiát felügyelettel kísérő szakorvosunkat!

9. A Sportkontroll jelen pontban rögzíti, hogy az „Iránytű” (ld. 6. pont), valamint az “Egyénre szabott infúziós kúra” (ld. 7/B. pont) elnevezésű szolgáltatásai keretében szükséges a Páciens egészségyügyi adatainak – kezelőorvos által történő – megismerésére, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér rendszerén (a továbbiakban:EESZT-rendszer) keresztül.

Az érintett szolgáltatások keretében a Sportkontroll szakorvosa szakvéleményt készít a Páciens rendelkezésre bocsátott egészségyügyi adatainak, leleteinek tanulmányozása alapján. Annak érdekében pedig, hogy a kezelőorvos a szakvéleményét minél pontosabb adatok és információk alapján tudja kialakítani, elengedhetetlen, hogy az EESZT-rendszeren keresztül megismerje a Páciens kórtörténetét, korábban igénybe vett vizsgálatait, kezeléseit. Állásfoglalásának kidolgozásakor ugyanis felelősséggel tartozik a Páciens állapotáról megalkotott véleményben foglaltakért, mely adott esetben konkrét kezelések igénybevételének is alapjául szolgálhat.

A Sportkontroll kezelőorvosa a Páciens különleges személyes adatait, az irányadó jogszabályok figyelembevételével és megtartásával ismeri meg, azokat kizárólag az egészséügyi szolgáltatásának keretében kialakítandó szakvélemény elkészítésének erejéig, az ahhoz szükséges módon és mértékben kezeli.

A jelen ÁSZF, valamint az ahhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató elfogadásával (közvetetten a szolgáltatások megrendelése/igénybevétele útján) a Páciens hozzájárul ahhoz, hogy a Sportkontroll akkreditált szakorvosa megismerje, a fenti szolgáltatások során érintett, különleges személyes adatait, vagyis az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok körét.

Amennyiben a Páciens ezen személyes adataihoz nem kíván hozzáférést biztosítani a Sportkontroll szakorvosa számára, esetleg a már igénybevett szolgáltatás során kívánja megakadályozni az egészséügyi adatainak megismerését, ezen szándékát – élve a jogszabály által biztosított önrendelkezési jogával – bármikor közölheti, szóban és írásban, a Sportkontroll munkatársaival, szakorvosával, illetve megteheti az ehhez szükséges intézkedéseket az EESZT-fiókján keresztül.

A Sportkontroll szakorvosa ezt követően nem kér le információkat a Páciens EESZT-rendszerben tárolt egészségügyi adataiból. Ugyanakkor a Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben az egészségügyi adatainak – akkreditált szakorvos általi – megismeréséhez nem járul hozzá, úgy a Sportkontroll „Iránytű” és „Egyénre szabott infúziós kúra” megnevezésű szolgáltatásait sem lesz jogosult igénybe venni.

 1. A Sportkontroll által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben további információk a Sportkontroll hivatalos internetes oldalán (//sportkontroll.hu/) érhetőek el.

IV. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételei

1.A Sportkontroll egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele valamennyi esetben önkéntes alapon, a Páciens önkéntes elhatározásán alapszik. A Páciens a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó akaratnyilvánítását, valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek tudomásulvételét a jogviszony létrejöttét megelőzően elé tárt dokumentumok, mint például a Sportkontroll hivatalos internetes oldalán keresztül történő regisztráció során tett elfogadó nyilatkozatokkal, a Sportkontroll rendelőjében tett első látogatás alkalmával kitöltendő Beleegyező nyilatkozat aláírásával, valamint a szolgáltatás igénybevételével megerősíti. Távkonzultáció és receptigénylés, valamint az internetes oldalon történő regisztráció esetén a Páciens a jelen ÁSZF online úton történő elfogadásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével erősíti meg a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó akaratnyilvánítását.

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételét képezi az, hogy a Páciens az egészségügyi szolgáltatások első alkalommal történő igénybevételét megelőzően a Sportkontroll hivatalos internetes oldalán (//sportkontroll.hu/) az első online időpontfoglalással egyidejűleg regisztráljon, az alábbi személyes adatok megadásával:

 • név
 • e-mail cím
 • jelszó (kétszer szükséges megadni)
 • telefonszám
 • TAJ szám
 • lakcím (irányítószám, város, cím)
 • születési dátum

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételét képezi továbbá, hogy a Páciens a Sportkontroll rendelőjében történő első személyes megjelenése során kitöltse és aláírja az erre a célra rendszeresített Beleegyező nyilatkozatot (infúzió terápia esetében külön is), amelyen a regisztráció során megadott személyes adatain túl az alábbi személyes adatokat kell feltüntetnie:

 • születési hely
 • anyja neve
 • egészségpénztári kód

A regisztrációval egyidejűleg a Páciens a Sportkontroll online rendszerében saját internetes felhasználói fiókot kap, amelybe – a fiók aktiválását követően – a továbbiakban az e-mail címének és jelszavának megadásával van lehetősége belépni.

A regisztrációt követően a Sportkontroll elektronikus levélben ún. aktiváló linket küld a Páciens által a regisztráció során megadott e-mail címre. A Páciens az aktiváló linkre történő kattintással tudja saját internetes felhasználói fiókját aktiválni.

 1. A Páciensek a Sportkontroll egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére az online felületen keresztül jelentkezhetnek be:

(a //sportkontroll.hu/ internetes címen keresztül):

 • egyéni diétás tanácsadás;
 • diétás kontroll;
 • étrendtervezés;
 • INBODY testösszetétel-mérés;
 • belgyógyászati kontroll / konzultáció;
 • laborvizsgálat;
 • infúzió bár;
 • ZO SKIN konzultáció;
 • távkonzultáció;
 • Iránytű;
 • receptigénylés.

A Sportkontroll az online felületen leadott bejelentkezéseket munkaidőben (8 és 17 óra között) dolgozza fel, amelyről a foglalást követően 1 munkanapon belül, a sikeres feldolgozás után a megadott e-mail címre, e-mail üzenetben megerősítést küld a Páciensnek. A sikeres előjegyzést visszaigazoló e-mailben a Páciens részletes tájékoztatást kap a vizsgálatokról, árakról, a fizetés módjáról és egyéb részletekről.

A távkonzultációval és receptigényléssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételére ugyanakkor az érintett szakemberek foglaltságának függvényében, ahhoz igazodóan van lehetőség; a befizetés igazolását követő 2+7 munkanapon belül.

 1. A Pácienseknek a lefoglalt időpontok lemondására, módosítására a weboldali formalap kitöltésével (a //sportkontroll.hu/idopont-lemondas/ címen) vagy e-mailben (info@sportkontroll.hu) van lehetőségük, legkésőbb a lefoglalt időpontot 24 órával megelőzően.

Amennyiben a lemondás közlésére ezt követően kerül sor, a Páciens a lefoglalt szolgáltatás értékének 50%-ának megfelelő összeget, (lemondási díjat), de max. 10.000 Ft-ot köteles – a határidőn túli lemondásra tekintettel – a Sportkontroll részére fizetni.

A Páciensek a fentiekkel összefüggésben tudomásul veszik, hogy a Sportkontroll az általuk lefoglalt időpontokra előre leköti saját kapacitásait, és szakembereinek, valamint rendelőinek foglaltságát a Páciensek által lefoglalt időpontokhoz igazítja. A fentiekre tekintettel a Sportkontrollnak nincs lehetősége arra, hogy a Páciens által lefoglalt, ám határidőn túl lemondott időpontokra újabb Páciensek foglalásait visszaigazolja. A lemondási díj a Sportkontroll oldalán ily módon felmerülő bevételkiesést hivatott – legalább részben – kompenzálni.

Amennyiben a Páciens nem fizeti meg a lemondási díjat, úgy a Sportkontroll fenntartja magának a jogot arra, hogy a díj rendezéséig újabb időpontot nem biztosít, illetve ellátásban nem részesíti a Pácienst.

 1. A Páciensek a Sportkontroll egyes egészségügyi szolgáltatásait az alábbi címeken, illetve elérhetőségeken vehetik igénybe:

a) 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11. (Hegyvidék Bevásárlóközpont);

b) távkonzultáció és receptigénylés esetén az erre fenntartott online felületen (elsősorban az ún. TOPDESK központi levelező rendszeren keresztül);

c) Skype, Zoom (esetileg Viber) rendszeren keresztül történő tanácsadás esetén a dietetikusok címein is.

A TOPDESK központi levelező rendszer ún. „ticketing” elven működik: a beérkező elektronikus leveleket ún. incidens számmal látja el. A beérkező levelek (incidensek/hibajegyek) a Páciens azonosítását követően – a Sportkontroll egészségügyi asszisztenseinek közreműködésével – az illetékes szakemberek (orvosok, dietetikusok) felé kiosztásra (delegálásra) kerülnek. A rendszer minden alkalommal értesítést küld a Páciens részére ügyének aktuális állásáról.

 1. A Páciensek kötelesek a jogviszony létrejöttével egyidejűleg, még a szolgáltatások teljesítésének megkezdését megelőzően, elsősorban a saját internetes felhasználói fiókjukon keresztül bonyolított kommunikáció útján, minden releváns részletre kiterjedően tájékoztatni a Sportkontrollt, illetőleg a Sportkontroll részéről eljáró személyeket (pl.: kezelőorvosokat, dietetikusokat) valamennyi, a Sportkontroll egészségügyi szolgáltatása és a gyógykezelés szempontjából releváns körülményről, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a korábbi betegségeikre, gyógykezeléseikre, leleteikre, valamint egészségi állapotukra vonatkozó információkat.

A Skype, Zoom, esetleg Viber rendszeren keresztül történő tanácsadás igénybevételének a fentieken túl feltételét képezi az is, hogy kommunikáció során mindvégig biztosított legyen a szakember és a Páciens közötti kép- és hangkapcsolat.

A fentiekben részletezett tájékoztatási/iratbeküldési kötelezettség elmulasztásából, valamint az elektronikus rendszeren keresztül történő tanácsadáshoz szükséges egyéb feltételek (pl.: kép- és hangkapcsolat) hiányából fakadó jogkövetkezményekért az Sportkontroll semmilyen felelősséget nem vállal. A mulasztásból fakadó jogkövetkezményeket a Páciens köteles viselni.

Abban az esetben, ha a Páciens a fentiek szerinti tájékoztatási/iratbeküldési kötelezettségének nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, továbbá akkor a Sportkontroll jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését mindaddig megtagadni vagy felfüggeszteni, amíg a Páciens saját kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesíti, illetőleg amíg a szükséges feltételek maradéktalanul nem állnak rendelkezésre.

A Páciensek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Sportkontroll ebben az esetben mégis teljesíti saját szolgáltatásait a Páciens felé, ezt kizárólag azzal a feltétellel teszi, hogy az érintett szolgáltatással összefüggésben semmilyen felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben a Sportkontroll részéről eljáró szakembernek nem állnak rendelkezésére mindazon információk, amelyek a felelős és személyre szabott tanácsadáshoz elengedhetetlenek. Fentiekre tekintettel ilyen esetekben a szolgáltatás kockázatait és minden egyéb jogkövetkezményét a Páciensnek kell viselnie.

 1. A Páciensek kötelesek az általuk lefoglalt időpontban az általuk kiválasztott szolgáltatások igénybevétele céljából, az arra alkalmas fizikai és pszichés állapotban megjelenni és a szolgáltatások igénybevételére jelentkezni. Kötelesek továbbá az általános viselkedési normákat, a Sportkontroll részéről eljáró személyek (különösen a kezelőorvos) utasításait, valamint a Sportkontroll által közzétett vagy előre közölt egyéb feltételeket maradéktalanul betartani.

Abban az esetben, ha a Páciens a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Sportkontroll jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését mindaddig megtagadni vagy felfüggeszteni, amíg a Páciens saját kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesíti.

Amennyiben a Páciens fenti kötelezettségeinek elmulasztása okán a szolgáltatások teljesítése lehetetlenné válik, a Sportkontroll jogosult a szolgáltatások kapcsán a felek között létrejött szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Páciens a jelen ÁSZF IV.3. pontjában részletezett díjazást (lemondási díjat) köteles a Sportkontroll részére megfizetni.

 1. A Páciensek tudomásul veszik, hogy a Sportkontrollt – szolgáltatásainak magán-egészségügyi jellegéből fakadóan – ellátási kötelezettség nem terheli. Ennek folytán a Sportkontroll bármikor jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését megtagadni vagy azok folytatását felfüggeszteni.

Abban az esetben, ha a szolgáltatások teljes körű teljesítését megelőzően a Páciens az elvégzett szolgáltatásokra eső arányos díjazásnál magasabb összegű díjazást teljesített, a Sportkontroll köteles a különbözeti összeget haladéktalanul visszatéríteni a Páciensnek.

 1. A Páciensek tudomásul veszik továbbá, hogy a belgyógyászati gondozás folyamatossága megszűnik abban az esetben – kivéve az egyedi méltányosság alá eső eseteket: tartós külföldön tartózkodás, elhúzódó betegség – , ha több, mint 1 évig nem jelent meg az előírt személyes konzultáción (kontroll alkalom). Ez esetben a Sportkontroll jogosult megtagadni a belgyógyászati kontroll időpont előjegyzését és a távkonzultáció nyújtását.
 2. A személyes konzultációra, illetve kezelésre érkező Páciensek számára kötelező az orr és száj eltakarására alkalmas maszk viselése. A Sportkontroll munkatársai és szakorvosai jogosultak megtagadni a Páciens számára bármely – személyes megjelenéssel járó – szolgáltatás nyújtását, amennyiben a Páciens lázas beteg, illetve a maszkviselési kötelezettségének nem tesz eleget, azt megtagadja.

V. Díjszabás és fizetési feltételek

 1. A Sportkontroll által nyújtott egészségügyi szolgáltatások mindenkor hatályos (aktuális) díjjegyzéke a Sportkontroll hivatalos internetes oldalain, a //sportkontroll.hu/ címen érhető el.

Egyedi árak esetleges alkalmazása esetén a Sportkontroll munkatársai megfelelő időben, előzetesen tájékoztatják a Pácienseket az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatások díjazásáról.

 1. A Sportkontroll, az általa nyújtott szolgáltatások díjának rendezésére készpénzes, bankkártyás, valamint online bankkártyás fizetési módok lehetőségét biztosítja a Páciensei számára, az alábbiak szerint:

a) Az egészségügyi szolgáltatások, személyes konzultációk, illetve laborvizsgálatok díját a Páciens a helyszínen, készpénzben vagy bankkártyával tudja kiegyenlíteni.

b) Távkonzultáció és receptigénylés esetén a Sportkontroll a szolgáltatás igénybevételére történő bejelentkezést követő 2. (második) munkanapon átutalásos számlát állít ki, melyet a kiegyenlítésére vonatkozó részletes tájékoztatással együtt megküld a Páciens által megadott e-mail címre. A teljesítés megkezdésére az előírásnak megfelelő átutalás és a befizetés igazolását bizonyító képernyőfotó beérkezését követően kerül sor.

c) Az Infúzió bár kúrára való bejelentkezés során a Páciens választhatja az online bankkártyás fizetés lehetőségét (mely esetén 5% kedvezmény jár részére), valamint a helyszínen történő készpénzes és bankkártyás fizetést.

d) Az Inbody testösszetétel-mérésre való bejelentkezés esetén a Páciens online bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni a szolgáltatás díját.

e) Az Iránytű szolgáltatás díját a Páciens online bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni. Ugyanakkor a Páciens, kivételes esetekben, a helyszínen, a rendelő recepcióján is megfizetheti – előre – a szolgáltatás díját.

A Páciens kérésére lehetőség nyílik Egészségpénztári számla kiállítására is. A Hegyvidék Kártya tulajdonosok 5% kedvezményre jogosultak a laborvizsgálat és UH diagnosztika árakból. Halasztott fizetésre vagy részletfizetésre nincs lehetőség.

 1. A Sportkontroll fenntartja a jogát az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások díjának jövőbeni egyoldalú módosítására. Ezen módosítások alkalmával ugyanakkor a hatályos díjtáblázat a Sportkontroll hivatalos internetes oldalain (az V.1. pontban megjelölt címeken) közzétételre kerül.
 2. A Sportkontroll által, a honlapjain meghirdetett kedvezmények nem vonhatóak össze, azok közül egyszerre csak egy kedvezmény vehető igénybe az adott szolgáltaltatásra vonatkozóan. A kedvezmények közé sorolható az aktuális kuponos akció is.

VI. Panaszok kezelése; jogérvényesítés

 1. A Sportkontroll által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő panaszokat a Páciensek a II/1. pontban feltüntetett elérhetőségeken (postacím, telefonszám, telefax szám, e-mail cím) jogosultak bejelenteni.
 2. A Páciens a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait az észleléstől számított lehető legrövidebb időn belül köteles a Sportkontroll felé bejelenteni. A panaszok késedelmes bejelentéséből fakadó jogkövetkezményekért a Pácienst terheli a felelősség.
 3. A panaszokkal kapcsolatos jogok érvényesítésére a Páciens, valamint – amennyiben a Páciens az igényérvényesítésben akadályoztatva van – az általa erre írásban (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratban) felhatalmazott személy jogosult. Az igényérvényesítésnek feltételét képezi, hogy a Páciens az általa igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokról szóló számlát a Sportkontroll felé bemutassa, valamint azon elérhetőségeit szolgáltassa, melyekre – a panasz elbírásálást követően – a Sportkontroll a válaszát részére megküldheti.
 4. A Sportkontroll munkatársai a Páciens által bejelentett panaszra lehetőség szerint rövid úton választ adnak, indokolt esetben pedig a lehető legrövidebb időn belül megteszik a felmerült problémák elhárításához szükséges intézkedéseket. A bejelentett panaszokra a Sportkontroll 8 (nyolc) napon belül írásban is választ ad, amelyet a Páciens által előre megadott e-mail címre, ennek hiányában pedig a Páciens által megadott postacímre juttat el.
 5. Amennyiben a panasz elutasításra kerül vagy az esetleges (jog)vita rendezésére tett kísérlet nem vezet eredményre, úgy a Páciens jogosult panaszával a Sportkontroll nyilvántartó hatóságához, a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (a továbbiakban: „NNK”, korábban: ÁNTSZ) fordulni és annak eljárását kezdeményezni.

VII. Adatvédelmi szabályok

 1. A Sportkontroll az általa végzett tevékenységhez kapcsolódó adatkezeléssel összefüggésben önálló belső adatvédelmi eljárásrendet (adatvédelmi szabályzatot) alakított ki, amelynek hatályos szövegét az általa üzemeltetett https://sportkontroll.hucímen elérhető internetes oldalon közzétette/nyilvánosságra hozta, így az bárki számára teljes egészében hozzáférhető.
 2. A belső adatvédelmi eljárásrend hatályos szövege az alábbi internetes címen érhető el: //sportkontroll.hu/adatvedelmi-szabalyzat/.
 3. A Páciensek a fentieken túl a Sportkontroll rendelőjében történő első személyes megjelenésük alkalmával külön okiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot tesznek, amelynek hatályos szövege az alábbi internetes címen érhető el: //sportkontroll.hu/aszf/
 4. A Sportkontroll fenntartja a jogát a belső adatvédelmi eljárásrend (adatvédelmi szabályzat), valamint a hozzájáruló nyilatkozat jövőbeni egyoldalú módosítására. Ezen módosítások alkalmával ugyanakkor az adatvédelmi szabályzat és a hozzájáruló nyilatkozat hatályos szövege a Sportkontroll hivatalos internetes oldalán (https://sportkontroll.hu) közzétételre kerül.

VIII. Egyéb

 1. Jelen ÁSZF 2022. szeptember 5. napján lép hatályba, s az I. pontban meghatározott alanyi és tárgyi körre nézve a jövőben kötelezően alkalmazandó.
 2. A Sportkontroll által eseti jelleggel megszervezett programokra vonatkozó általános szerződési feltételek – amennyiben a Sportkontroll ilyen általános szerződési feltételek alkalmazása mellett határoz – a Sportkontroll hivatalos internetes oldalán (https://sportkontroll.hu) valamennyi alkalommal előzetesen közzétételre kerülnek.
 3. A Sportkontroll fenntartja a jogát a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének a jövőre nézve irányadó egyoldalú módosítására. A módosítások alkalmával az ÁSZF hatályos szövege a hatályba lépéskor a Sportkontroll hivatalos internetes oldalán (https://sportkontroll.hu) közzétételre kerül.
 4. A jelen ÁSZF-el kapcsolatos jognyilatkozatokat – a jelen ÁSZF ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – írásban kell megtenni, melyet hatályosan kézbesíteni a másik fél számára személyes átadás útján (átvételi elismervény ellenében), illetve postai úton tértivevényes-ajánlott küldemény formájában lehet. A közlés időpontja az átvételi elismervényen, illetve a tértivevényen megjelölt időpont. Felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozataikat, amelyeket tértivevényes levélpostai küldeményként – a felek címére – szabályszerűen postára adtak, a postára adást követő 8. (nyolcadik) napon a másik féllel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást.
 5. Felek a jelen ÁSZF-ből, valamint az annak szabályai szerint nyújtott szolgáltatásokbók fakadó vitákat elsősorban peren kívül, békés úton kísérlik meg rendezni. A bírósági jogviták esetére a felek kölcsönösen alávetik magukat a Budai Központi Kerülti Bíróság, illetőleg – hatáskörtől függően – a Fővárosi Törvéynszék kizárólagos illetékességének.
 6. A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére a felek elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.), ezen túlmenően pedig a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Felek kijelentik, hogy a ÁSZF-ben foglaltakat megismerték, megértették és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Kelt Budapesten, 2023. január 31. napján

a Sportkontroll Kft. képviseletében

Tarjánné Sári Nóra ügyvezető