ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános információk

Cégnév: Sportkontroll Kft.
Székhely (postacím): 1119 Bp., Fehérvári út 89-95.
Cégjegyzékszám: 01-09-182946 (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám: 24797805-2-43
Bankszámlaszám: 11600006–00000000–78201518 (Erste Bank)
E-mail: info@sportkontroll.hu

A Sportkontoll (továbbiakban SK) kijelenti, hogy rendelkezik az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások szakszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi tárgyi és személyi feltétellel.

A Páciensek tudomásul veszik és előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a SK az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésébe saját belátása szerint kiválasztott harmadik személyeket vonjon be, és ezen harmadik személyek szolgáltatásait ún. közvetített szolgáltatásként nyújtsa a Páciensek számára.

II. A Sportkontroll egészségügyi szolgáltatásai

A Sportkontroll fő tevékenysége az általános járóbeteg-ellátás (belgyógyászati konzultáció) és egyéb humán-egészségügyi ellátás (diétás tanácsadás, laborvizsgálat).

A SK kifejezetten és kizárólag ún. magán-egészségügyi szolgáltatást nyújt, amelyhez társadalombiztosítási finanszírozás nem kapcsolódik. Fentiekre tekintettel a Páciensek az SK szolgáltatásaival összefüggésben társadalombiztosítási támogatást semmilyen formában és mértékben nem jogosultak igénybe venni.

III. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételei

1. A SK egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele valamennyi esetben a Páciens önkéntes elhatározásán alapszik. A Páciens a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó
akaratnyilvánítását távkonzultációs kérelem, receptigénylés esetén jelen ÁSZF online elfogadásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével, diétás tanácsadás és kontroll, valamint belgyógyászati konzultáció és kontroll esetén a szolgáltatások teljesülését megelőzően, Beleegyező nyilatkozat aláírásával, valamint a szolgáltatás igénybevételével megerősíti.

2. A Páciensek a SK egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére személyesen, a Fájdalom Ambulancia recepcióján, a SK weboldalán, online (https://sportkontroll.hu/online-bejelentkezes/), kismamák az onlinebejelentkezes@sportkontroll.hu e-mail címen jelentkezhetnek be.

3. Foglalt időpont lemondására, módosítására e-mailben van lehetőség: info@sportkontroll.hu

4. Páciensek kötelesek a szolgáltatások teljesítésének megkezdésekor, minden releváns részletre kiterjedően tájékoztatni SK részéről eljáró személyeket (pl.: kezelőorvosokat) valamennyi, az
egészségügyi szolgáltatás és a gyógykezelés szempontjából releváns körülményről, ide értve különösen a korábbi betegségeikre, gyógykezeléseikre, valamint egészségi állapotukra vonatkozó információkat. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából fakadó jogkövetkezményekért a SK semmilyen felelősséget nem vállal. A mulasztásból fakadó jogkövetkezményeket a Páciens köteles viselni.

5. A Páciensek kötelesek az általuk lefoglalt időpontban az általuk kiválasztott szolgáltatások igénybevétele céljából, az arra alkalmas fizikai és pszichés állapotban megjelenni és a szolgáltatások igénybevételére jelentkezni. Kötelesek továbbá az általános viselkedési normákat, a SK részéről eljáró személyek (különösen a kezelőorvos) utasításait, valamint a SK által közzétett vagy előre közölt egyéb feltételeket maradéktalanul betartani. Abban az esetben, ha a Páciens a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a SK jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését mindaddig megtagadni vagy felfüggeszteni, amíg a Páciens saját kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesíti.

6. A Páciensek tudomásul veszik, hogy az SK-t – szolgáltatásainak magán-egészségügyi jellegéből fakadóan – ellátási kötelezettség nem terheli. Ennek folytán az SK bármikor jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését megtagadni vagy azok folytatását felfüggeszteni. Abban az esetben, ha a szolgáltatások teljes körű teljesítését megelőzően a Páciens az elvégzett szolgáltatásokra eső arányos díjazásnál magasabb összegű díjazást teljesített, a SK köteles a különbözeti összeget haladéktalanul visszatéríteni a Páciensnek.

IV. Díjszabás és fizetési feltételek

1. A SK által nyújtott egészségügyi szolgáltatások mindenkor hatályos díjai a www.sportkontroll.hu oldalon megtalálhatók (https://sportkontroll.hu/arak/). Egyedi árak esetleges alkalmazása esetén a SK munkatársai megfelelő időben, előzetesen tájékoztatják a Pácienseket az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatások díjazásáról.

2. A SK által nyújtott egészségügyi szolgáltatások díját a Páciensek készpénzben vagy bankkártyával tudják kiegyenlíteni. A szolgáltatások díját a Páciensek a közvetlenül a szolgáltatások igénybevételét követően kötelesek a SK pénztárába befizetni vagy bankkártyával kiegyenlíteni. Halasztott fizetésre vagy részletfizetésre csak egyedi elbírálással, kivételezett esetekben van lehetőség.

3. A SK fenntartja a jogát az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások díjának jövőbeni egyoldalú módosítására.

V. Panaszok kezelése; jogérvényesítés

1. A SK által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő panaszokat a Páciensek az I. pontban feltüntetett elérhetőségeken jogosultak bejelenteni.

2. A Páciens a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait az észleléstől számított lehető legrövidebb időn belül köteles a SK felé bejelenteni. A panaszok késedelmes bejelentéséből fakadó jogkövetkezményekért a Pácienst terheli a felelősség.

3. A panaszokkal kapcsolatos jogok érvényesítésére a Páciens, valamint – amennyiben a Páciens az igényérvényesítésben akadályoztatva van – az általa erre írásban (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratban) felhatalmazott személy jogosult. Az igényérvényesítésnek feltételét képezi, hogy a Páciens az általa igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokról szóló számlát a SK felé bemutassa.

4. A SK munkatársai a Páciens által bejelentett panaszra lehetőség szerint rövid úton választ adnak, indokolt esetben pedig a lehető legrövidebb időn belül megteszik a felmerült problémák elhárításához szükséges intézkedéseket. A bejelentett panaszokra a SK 8 (nyolc) napon belül írásban is választ ad, amelyet a Páciens által előre megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre), ennek hiányában pedig a Páciens által megadott postacímre juttat el.

VI. Adatvédelmi szabályok

Páciensek a jogviszony létrejöttével egyidejűleg külön okirat aláírásával nyilatkoznak arról, hogy személyes adataikat az egészségügyi ellátással/gyógykezeléssel összefüggő célokra, a szükséges mértékben és időtartamra kezeljék.

Adatkezelőként a SK köteles maradéktalanul betartani és munkavállalóival, valamint a vele egyéb szerződéses vagy egyéb jogviszonyban álló harmadik személyekkel is betartatni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény adatkezelésre (és az esetleges adatfeldolgozásra vagy adattovábbításra) vonatkozó előírásait.